printen

Nieuws

Fondsen Insinger de Beaufort Asset Management

16 april 2014 - Aankondiging Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. (de 'Directie' en de 'Beheerder') deelt hierbij haar voorstel mede om het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. te wijzigen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

1. Wijziging van het beleggingsbeleid: de restrictie tot belegging in minimaal 15 en maximaal 25 aandelen en de eis tot belegging van tenminste 1/3 in Nederlandse bedrijven komen te vervallen. Daarnaast wordt door een tekstuele aanpassing - in verband met een technische wetswijziging - verduidelijkt dat ook kan worden belegd in icbe's;

2. Een verlaging van de beheervergoeding van 1,25% naar 0,60% per jaar (reeds van toepassing vanaf 1 januari 2014);

3. De introductie van een prestatievergoeding voor de Beheerder van 15% over het absolute rendement;

4. Het vervallen van het recht tot het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening;

5. De aanstelling van een bewaarder in de zin van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’)en een daarmee samenhangende verhoging van de kosten met 0,055%;

6. Overige wijzigingen die verband houden met de implementatie van de AIFMD;

7. De uitsluiting van deelname door ‘US persons’, 'specified US persons" en "US owned entities" in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA');

8. Een verkorting van de wachttermijn voor inwerkingtreding van bezwarende voorwaardenwijzigingen voor beleggeers van 3 maanden naar 1 maand, in overeenstemming met gewijzigde wetgeving.

 

Het aangepaste prospectus zal uiterlijk op 16 juli 2014 gepubliceerd worden op www.insinger.com. De hierboven onder punt 1 en 3 tot en met 8 genoemde wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na deze aankondiging in werking treden. Vanaf heden tot en met 15 juli 2014 kunnen beleggers in Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een ten opzichte van dit voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op onze website beschikbaar zijn, uiterlijk op 16 juli 2014.

Voor de advertentie,klik hier voor meer informatie inzake de wijzigingen in het prospectus klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum.

_____________________________________________________________________________________________________

16 april 2014 - Aankondiging Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

 

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, met subfondsen:

Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (Fonds A)

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (Fonds C)

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D)

 

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. (de 'Directie' en de 'Beheerder') deelt hierbij haar voorstel mede om het basisprospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund te wijzigen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

1. Een verlaging van de beheervergoeding van 1,00% naar 0,60% per jaar voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en van 1,50% naar 1,00% per jaar voor Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (reeds van toepassing vanaf 1 januari 2014);

2. Het vervallen van het recht tot het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening;

3. De aanstelling van een bewaarder in de zin van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’)en een daarmee samenhangende verhoging van de kosten met 0,055%;

4. Overige wijzigingen die verband houden met de implementatie van de AIFMD;

5. De uitsluiting van deelname door ‘US persons’, 'specified US persons" en "US owned entities" in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA') ;

6. Een verkorting van de wachttermijn voor inwerkingtreding van bezwarende voorwaardenwijzigingen voor beleggers van 3 maanden naar 1 maand, in overeenstemming met gewijzigde wetgeving;

Voor Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund stelt de Beheerder naast bovenstaande punten nog de volgende wijziging voor:

7. Verhoging van de kosten van de prime broker.

Voor Insinger de Beaufort Global Convertible Fund verwijst de Directie naar de op onze website beschikbare advertentie en de nadere toelichting.

Het aangepaste basisprospectus en aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund zullen uiterlijk op 16 juli 2014 gepubliceerd worden op www.insinger.com. De hierboven onder punt 2 tot en met 7 genoemde wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na deze aankondiging in werking treden. Vanaf heden tot en met 15 juli 2014 kunnen beleggers in Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een ten opzichte van dit voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de onderstaande website beschikbaar zijn, uiterlijk op 16 juli 2014.

 

Voor de advertentie, klik hier voor meer informatie inzake de wijzigingen in het prospectus klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum.

_____________________________________________________________________________________________________

31 maart 2014 - Notificatie Buitengewone Participantenvergadering IdB Income Plus Fund

Op 25 april 2014 zal een buitengewone participantenvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt :

 • Opening
 • Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
 • Voorstel tot opheffing
 • Goedkeuring van de wijze van vereffening

Voor meer informatie over de voorgestelde voorwaardenwijziging, de vereffening van de opheffingsuitkering en aanmelden voor deze participantenvergadering, klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum of klik hier voor de advertentie

_____________________________________________________________________________________________________

14 maart 2014 - Notificatie Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering IdB Global Convertible Fund

Op 25 april 2014 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt :

 • Opening
 • Toelichting op opheffing van fonds A
 • Voorstel tot intrekking van alle aandelen van fonds A
 • Sluiting

Voor meer informatie met betrekking tot het aanmelden voor deze aandeelhoudersvergadering en de advertentie, klik hier en voor het Toelichtend Informatiememorandum, klik hier

_____________________________________________________________________________________________________

27 februari 2014 -  Notificatie Buitengewone Participantenvergadering  IdB MM International Equity

Op 20 maart 2014 zal een buitengewone participantenvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt :

 • Opening
 • Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
 • Voorstel tot opheffing
 • Goedkeuring van de wijze van vereffening

Voor meer informatie over de voorgestelde voorwaardenwijziging, de vereffening van de opheffingsuitkering en aanmelden voor deze participantenvergadering, klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum of klik hier voor de advertentie

_____________________________________________________________________________________________________

7 februari 2014 - Conversiekoers samenvoegen subfondsen van Absolute Return Strategy SICAV

De Directie van Absolute Return Strategy SICAV deelt mede dat de intrinsieke waarden per 31 december 2013 als volgt zijn goedgekeurd:

 • Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers EUR Class                     EUR 100.44
 • Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge EUR Class *)                 EUR 119.92

*) Voorheen genaamd Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral EUR Class

De conversiekoers van het samenvoegen van Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers met Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge is als volgt:

1 aandeel Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers = 0.837591 aandeel Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge

Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers houdt, nadat dit fonds is samengevoegd met het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge, op te bestaan. 

_____________________________________________________________________________________________________

30 december 2013 -  Bijzondere Aandeelhoudersvergadering Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus.

INSINGER DE BEAUFORT MULTI-MANAGER ZEUS (het “Fonds”)

Participanten worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Vergadering van Participanten van het Fonds, te houden op 16 januari 2014 om 11.00 uur ten kantore van de Beheerder.

Agenda
• Opening
• Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
• Voorstel tot opheffing
• Wijze van vereffening
• Rondvraag
• Sluiting

De voorgestelde voorwaardenwijziging introduceert de mogelijkheid van een opheffingsuitkering in natura. De voorwaardenwijziging houdt verband met het voornemen het Fonds op te heffen en de door het Fonds gehouden participaties in het subfonds "Market Neutral B" van Absolute Return Strategy SICAV als opheffingsuitkering aan de participanten uit te keren. Het restant van de opheffingsuitkering zal in cash plaatsvinden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het informatiememorandum.

De voorgestelde voorwaardenwijziging zal - onder voorbehoud van goedkeuring door de Vergadering van Participanten - per 16 januari 2014 van kracht worden. De wijziging van de voorwaarden zal niet eerder dan op 31 maart 2014 tegenover de participanten worden ingeroepen. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op www.insinger.com beschikbaar zijn op 16 januari 2014.

Participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen op 31 december 2013 (=registratiedatum) geregistreerd te staan als Participatiehouder van het betreffende Fonds en dienen uiterlijk op 10 januari hun participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Beheerder.

Indien gewenst kunnen participanten een volmacht verlenen aan de Beheerder om namens hem/haar te stemmen tijdens de vergadering. Daarvoor dient deze volmacht te worden ingevuld en onderteken en uiterlijk op 10 januari 2014 bij de Beheerder te zijn ingediend.

Klik hier voor de volledidge advertentie.

______________________________________________________________________________________________________

30 december 2013 - Wijziging beheervergoeding Insinger de Beaufort Belegginsfondsen

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. deelt mee dat de jaarlijkse beheervergoeding van de volgende Insinger de Beaufort beleggingsfondsen per 1 januari 2014 als volgt wordt gewijzigd.  OLD NEW
NL0006239006 Sustainable Values Fund 1,00% 0,00%
NL0009787894 IdB European Mid Cap Fund N.V. 1,25% 0,60%
NL0000285567 IdB Global Convertible Fund 1,25% 0,60%
NL0000285609 IdB Equity Income Fund 1,00% 0,60%
NL0000285591 IdB Real Estate Equity Fund 1,50% 1,00%
LU0110717757 IdB MM Balanced - USD class 1,00% 1,25%
LU0110717914 IdB MM Balanced - GBP class 1,00% 1,25%
LU0110718136 IdB MM Balanced - EUR class 1,00% 1,25%
LU0110717245 IdB MM Equity - EUR class 1,00% 1,25%
LU0407091346 IdB MM Defensive Balanced - EUR class 1,00% 1,25%
LU0159108363 Absolute Return Market Neutral B 1,50% 0,60%


De wijziging van de jaarlijkse beheervergoeding zal met de eerstvolgende wijziging van het prospectus van desbetreffend Insinger de Beaufort beleggingsfonds worden aangepast.

De beheervergoeding  en/of prestatievergoeding van alle andere Insinger de Beaufort beleggingsfondsen blijft ongewijzigd.

  __________________________________________________________________________________________________

29 november 2013 - Bijzondere Aandeelhoudersvergadering Absolute Return Strategy SICAV

De directie van Absolute Return Strategy SICAV deelt mede dat tijdens de op 28 november 2013 gehouden bijzondere aandeelhoudersvergadering de volgende voorstellen zijn aangenomen :

-     Het samenvoegen van het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers met het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

-    Wijziging van het beleggingsbeleid van Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

-     Wijziging van de naam Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral in Absolute Return Strategy SICAV - Multi-Manager Hedge

Aandeelhouders in beide subfondsen kunnen, indien gewenst, tot 30 december 2013. onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn per 31 december 2013. Klik hier voor de advertentie.

______________________________________________________________________________________________________

21 november 2013 - Bijzondere Aandeelhoudersvergadering Absolute Return Strategy SICAV

De directie van Absolute Return Strategy SICAV deelt mede dat op 28 november 2013 een bijzondere aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden in Luxemburg om het voorstel van de volgende wijzigingen goed te keuren:

-    Het samenvoegen van het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers met het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

-     Wijziging van het prospectus

Zie beneden, voor meer informatie inzake deze vergadering. De documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers

Klik hier voor de oproep van de vergadering, voor het proxy formulier klik hier.

Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

Klik hier voor de oproep van de vergadering, voor het proxy formulier klik hier.

______________________________________________________________________________________________________

22 oktober 2013 - 2013 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2013 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kostenloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag. ______________________________________________________________________________________________________

30 september 2013 - Wijziging prospectus Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund                                                                                                                        beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam ( het "Fonds")

De Beheerder deelt mede dat op voorstel van de Beheerder en de Bewaarder de voorwaarden van beheer en bewaring (de "Fondsvoorwaarden") en het prospectus van het Fonds zullen worden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen houden verband met:

  1. De beëindiging van de notering van de participaties in het Fonds aan de NYSE Euronext Amsterdam;       
  2. Een verlaging van de beheervergoeding.


Het prospectus van het Fonds waarin alle wijziging zijn opgenomen is kosteloos te verkrijgen ten kantore van de Beheerder en zal tevens worden gepubliceerd op haar website. De gewijzigde voorwaarden en het aangepaste prospectus zullen drie maanden na de datum van deze advertentie, per 1 januari 2014, van kracht worden. Tot die datum hebben participanten de mogelijk om onder de gebruikelijke voorwaarden uit te treden.Klik hier voor de advertentie, voor het prospectus van Sustainable Values Fund klik hier._______________________________________________________________________________________________________

30 augustus 2013 - Halfjaarverslagen 2013 van de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

De halfjaarverslagen voor de periode eindigend op 30 juni 2013 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via onze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsfondsen:

Voor de advertentie klik hier.

_______________________________________________________________________________________________________

13 augustus 2013 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages

Op 13 augustus 2013 zijn de op- en afslagpercentages van de volgende Insinger de Beaufort fondsen als volgt worden gewijzigd:

 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): opslagpercentage 0,15% (was 0,10%)
 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): afslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB Real Estate Equity Fund (NL0000285591): opslagpercentage 0,15% (was 0,20%)

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen moet terugkopen.

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.

_______________________________________________________________________________________________________

8 augustus 2013 - Mededeling: betaalbaarstelling uitkering Berk Insinger de Beaufort Private Equity

Het fonds Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund zal een uitkering van EUR 375 per participatie betalen. Deze uitkering is mogelijk als gevolg van de ontvangst van de laatste betaling inzake de verkoop van de aandelen in Linido Holding B.V.

De betaling van deze uitkering zal binnenkort plaatsvinden._________________________________________________________________________________________________________

1 juli 2013 - 2012 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2012 jaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Het jaarverslag kan ook kosteloos worden opgevraagd bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 24 juli 2013 van 10.00 - 10.30 ten kantore Bank Insinger de Beaufort N.V., Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

_______________________________________________________________________________________________________

19 juni 2013 - Mededeling nieuw prospectus Multiple Managers SICAV

Per heden is het nieuwe prospectus van Multiple Managers SICAV beschikbaar. De wijzigingen hebben betrekking op de benoeming van MDO Management Company S.A. als beheermaatschappij ("management company") en de introductie van een nieuwe aandelenklasse (Klasse E) voor het sub-fonds European Bond. Het lanceren van deze klasse zal op een nader te bepalen tijdstip voor investeerders worden geopend.

Het nieuwe prospectus zal vanaf 19 juli 2013 van kracht zijn, om beleggers de gelegenheid te geven in deze periode (1 maand wachttijd) te onttrekken onder de huidige voorwaarden.

Klik hier voor het prospectus van Multiple Managers SICAV (alleen beschikbaar in het Engels), klik hier voor de advertentie.

________________________________________________________________________________________________________

juni 2013 - Teruggave Recht Dividendbelasting Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse wetgeving inzake het terugvorderen van ingehouden Nederlandse dividendbelasting en bronbelasting voor Nederlandse fiscale belegginginstelling ("Fbi") gewijzigd in een afdrachtsvermindering. Dit betekent in essentie dat de Fbi bij de afdracht van verschuldigde dividendbelasting een verrekening mag toepassen ter grootte van de ingehouden Nederlandse dividendbelasting en ingehouden buitenlandse bronbelasting op dividenden en couponrente ontvangen door de Fbi. Deze afdrachtsvermindering komt ten goede aan de Fbi.

Dit houdt in dat het terugvorderen van dividendbelasting ingehouden door de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen in sommige gevallen niet meer (volledig) kan worden teruggevorderd bij de Belastingdienst door de belegger.

Klik hier voor het overzicht van Teruggaverecht voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. ________________________________________________________________________________________________________

10 juni 2013 - 2012 Reportable Income (alleen relevant voor beleggers die in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig zijn)

Bijgaand de "Reportable Income" voor IdB Real Estate Equity Fund and IdB Equity Income Fund over het jaar 2012.

Deze informatie is alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Indien u niet zeker bent of u belasting verschuldigd bent over de uitgekeerde dividenden zoals aangegeven in bijgaande documenten, dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Voor meer informatie inzake "Reportable Income" voor IdB Real Estate Equity Fund, klik hier.

Voor meer informatie inzake "Reportable Income" voor IdB Equity Income Fund, klik hier.

______________________________________________________________________________________________

20 mei 2013 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund

In de op 17 mei 2013 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Participatiehouders is het dividendvoorstel over het boekjaar 2012 goedgekeurd voor de subfondsen van IdB Umbrella Fund N.V. (IdB Global Convertible Fund, IdB Real Estate Equity Fund en IdB Equity Income Fund) en voor IdB Income Plus Fund. Voor meer informatie bijgaand de advertenties: IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund.

________________________________________________________________________________________________________

 
26 april 2013 - Mededeling: Jaarverslagen 2012 beschikbaar
  
De 2012 jaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:
 

 Voor de advertentie klik hier.

________________________________________________________________________________________________________

9 april  2013 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten

Aandeelhouders en participanten worden op 17 mei 2013 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 09.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 09.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 10.30, 11.00 en om 11.30 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Sustainable Values Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen op 1 mei 2013 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 10 mei 2013 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.

_______________________________________________________________________________________________________

3 januari 2013 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages

Op 3 januari 2013 zullen de op- en afslagpercentages van de volgende Insinger de Beaufort fondsen als volgt worden gewijzigd:

 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): opslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB MM International Equity (NL0000284883): opslagpercentage 0,10% (was 0,15%) en afslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB Real Estate Equity Fund (NL0000285591): opslagpercentage 0,20% (was 0,15%)
 • IdB Income Plus Fund: opslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB MM Zeus: afslagpercentage 0,05% (was 0,00%)

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen/participaties moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen/participaties moet terugkopen.

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.

_________________________________________________________________________________________________________

18 oktober 2012 - Mededeling betaalbaarstelling dividend IdB Income Plus Fund

De Beheerder heeft besloten een dividend van EUR 0.73 per participatie uit te keren. De betaling zal op 23 oktober 2012 plaatsvinden. Voor de volledige advertentie, klik hier.

______________________________________________________________________________________________________ 

17 oktober 2012 - 2012 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2012 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kosteloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag.

_______________________________________________________________________________________________________ 

31 augustus 2012 - Halfjaarverslagen 2012 van de Insinger de Beaufort Fondsen

De halfjaarverslagen over de eerste helft van 2012 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via onze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsfondsen:

Voor de advertentie klik hier.

_______________________________________________________________________________________________________ 

augustus 2012 - Teruggave Recht Dividendbelasting Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse wetgeving inzake het terugvorderen van ingehouden Nederlandse dividendbelasting en bronbelasting voor Nederlandse fiscale belegginginstelling ("Fbi") gewijzigd in een afdrachtsvermindering. Dit komt er in essentie op neer dat de Fbi bij de afdracht van verschuldigde dividendbelasting een verrekening mag toepassen ter grootte van de ingehouden Nederlandse dividendbelasting en ingehouden buitenlandse bronbelasting op dividenden en couponrente ontvangen door de Fbi. Deze afdrachtsvermindering komt ten goede aan de Fbi.

Dit houdt in dat het terugvorderen van dividendbelasting ingehouden door de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen in sommige gevallen niet meer (volledig) kan worden teruggevorderd bij de Belastingdienst door de belegger.

Klik hier voor het overzicht van Teruggaverecht voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen.

 _______________________________________________________________________________________________________ 

26 juli 2012 - Liquidatie IdB MM Defensive

Met instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders is Insinger de Beaufort Multi-Manager Defensive, een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV, op 23 juli 2012 geliquideerd. De opbrengst van de verkoop van de onderliggende investeringen is aan de aandeelhouders uitgekeerd.

_______________________________________________________________________________________________________ 

Op 12 juli 2012 zal er een participantenvergadering worden gehouden met betrekking tot de goedkeuring van de liquidatie van IdB MM Defensive. 

Klik hier voor de uitnodiging van de vergadering (alleen in het Engels beschikbaar)  

________________________________________________________________________________________________________ 

25 juni 2012 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund

In de op 25 juni 2012 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Participatiehouders is het dividendbedrag over het boekjaar 2011 vastgesteld voor de subfondsen van IdB Umbrella Fund N.V. (IdB Global Convertible Fund, IdB Real Estate Equity Fund en IdB Equity Income Fund) en voor IdB Income Plus Fund. Voor meer informatie bijgaand de advertenties: IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund.

_________________________________________________________________________________________________________ 

25 juni 2012 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages

Op 25 juni 2012 zullen de op- en afslagpercentages van de volgende Insinger de Beaufort fondsen als volgt worden gewijzigd:

 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): opslagpercentage 0,15% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,20%)
 • IdB MM International Equity (NL0000284883): opslagpercentage 0,15% (was 0,05%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,05%)
 • IdB Equity Income Fund (NL0000285609): opslagpercentage 0,20% (was 0,30%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,20%)
 • IdB Income Plus Fund: opslagpercentage 0,15% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,10% (was 0,15%)

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen/participaties moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen/participaties moet terugkopen.

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.

_________________________________________________________________________________________________________

15 juni 2012 - Mededeling nieuw prospectus Multiple Managers SICAV

Per heden is het nieuwe prospectus van Multiple Managers SICAV en het nieuwe vereenvoudigd prospectus van dit paraplufonds beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op wijzigingen van het beleggingsbeleid van het subfonds European Bond.

Het nieuwe prospectus zal vanaf 15 juli 2011 van kracht zijn, om beleggers de gelegenheid te geven in deze periode (1 maand wachttijd) te onttrekken onder de huidige voorwaarden. 

Klik hier voor de mededeling naar aandeelhouders.

Klik hier voor het prospectus van Multiple Managers SICAV, klik hier voor het vereenvoudigd prospectus.

De documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

_________________________________________________________________________________________________________

14 juni 2012 - 2011 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2011 jaarverslagvan Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Het jaarverslag kan ook kosteloos worden opgevraagd bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 17 juli 2012 van 10.00 - 10.30 ten kantore Bank insinger de Beaufort N.V., Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

___________________________________________________________________________________________________________

31 May 2012 - 2011 Reportable Income (only applicable for investors who are subject to UK taxation)

Attached details of the Reportable Income for IdB Real Estate Equity Fund and IdB Equity Income Fund for the year 2011.

Please be advised that the attached information is only relevant for investors who are subject to UK taxation. If you are uncertain whether you are required to pay tax on the share of income reported in the attached, you should seek advice from your tax advisor.

For further details of the Reportable Income for IdB Real Estate Equity Fund, please Click here

For further details of the Reportable Income for IdB Equity Income Fund, please Click here

 


  18 mei 2012 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten


Aandeelhouders en participanten worden op 25 juni 2012 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 09.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 09.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund 
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 10.30, 11.30 en om 12.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Sustainable Values Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 1 juni 2012 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 15 juni 2012 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.


 27 april 2012 - Mededeling: Jaarverslagen 2011 beschikbaar

 
De jaarverslagen over 2011 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.

___________________________________________________________________________________________________________

 31 oktober 2011 - 2011 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2011 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kosteloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag. ___________________________________________________________________________________________________________

 24 oktober 2011 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Income Plus
De Beheerder heeft besloten een interim uitkering van EUR 0,45 per participatie over 2011 uit te keren. Aan de participanten wordt tot 27 oktober 2011 (tot 16.00 uur) de mogelijkheid geboden het uitkeringsbedrag te herbeleggen in participaties van het Fonds. Voor de volledige advertentie, klik hier.

___________________________________________________________________________________________________________

31 augustus 2011 - Mededeling Halfjaarverslagen 2011 beschikbaar

De halfjaarverslagen over de eerste helft van 2011 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via deze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

 Voor de advertentie klik hier.

Tevens is het halfjaarverslag van de beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V., kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en in te zien via deze website. Voor het halfjaarverslag van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. over de eerste helft van 2011 klik hier.

 _____________________________________________________________________________________________________________

30 juni 2011 - Mededeling nieuw prospectus IdB Umbrella Fund N.V.

Per heden is aangepast basisprospectus van IdB Umbrella Fund N.V. en aangepast aanvullend prospectus voor elk subfonds van IdB Umbrella Fund N.V. beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op IdB Global Convertible Fund (wijziging van subbeheerder en Prime Broker). Tevens wijzigt  de jaarlijkse beheervergoeding en wordt de prestatievergoeding afgeschaft.

Het nieuwe prospectus zal vanaf 1 oktober 2011 van kracht zijn om de beleggers de gelegenheid te geven in deze periode (3 maanden wachttijd) te onttrekken onder de huidige voorwaarden.

Klik hier voor de advertentie voor verdere informatie.

Klik hier voor het basisprospectus van IdB Umbrella Fund N.V., klik hier voor aanvullend prospectus van IdB Global Convertible Fund, klik hier voor aanvullend prospectus van IdB Real Estate Equity Fund en klik hier voor aanvullend prospectus van IdB Equity Income Fund.

 _____________________________________________________________________________________________________________

20 juni 2011 - 2010 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2010 jaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het jaarverslag kosteloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 12 juli 2011 van 10.00 - 10.30 ten kantore Bank insinger de Beaufort N.V., Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

______________________________________________________________________________________________________________

 16 June 2011 - 2010 Reportable Income (only applicable for UK investors) 

 

Attached details of the Reportable Income for IdB Real Estate Equity Fund and IdB Equity Income Fund for the year 2010.

 

Please be advised that the attached information is only relevant for UK investors who are subject to UK taxation. If you are uncertain whether you are required to pay tax on the share of income reported in the attached, you should seek advice form your tax advisor

 

For further details of the Reportable Income, please Click here

 

 


   3 juni 2011 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund

 

In de op 1 juni 2011 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het bruto dividend over het boekjaar 2010 als volgt vastgesteld voor het IdB Global Convertible Fund, het IdB Real Estate Equity Fund, het IdB Equity Income Fund en het IdB Income Plus Fund. Voor de volledige advertenties: IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund.

 


   1 juni 2011 - Mededeling: op- en afslagpercentages aangepast

 
De op- en afslagpercentages van de volgende IdB fondsen zijn aangepast per 1 juni 2011:
 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894) afslagpercentage 0,20% (was 0,25%)
 • IdB MM International Equity (NL0000284883) opslagpercentage 0,05% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,05% (was 0,20%)
 • IdB Equity Income Fund (NL0000285609) opslagpercentage 0,30% (was 0,20%)
 • IdB Real Estate Equity Fund (NL0000285591) opslagpercentage 0,15% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,20%)
 • IdB Income Plus Fund (Geen) opslagpercentage 0,20% (was 0,15%)
De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.
 
 

 
30 Mei 2011 - Samenvoegen van IdB Emerging Companies met IdB European Mid Cap Fund N.V.
Per heden is IdB Emerging Companies samengevoegd met IdB European Mid Cap Fund N.V.
 
De conversie koers is:
Voor elke 1 participatie IdB Emerging Companies ontvangt u 0.88460573 aandeel IdB European Mid Cap Fund N.V.
 
Uw positie/ belegging in IdB Emerging Companies zal door uw bank automatisch worden omgezet in aandelen IdB European Mid Cap Fund N.V. conform bovengenoemde conversie koers. Eventuele fracties IdB Emerging Companies zullen in contanten worden betaald. (Eur 26.8101 per 1 participatie IdB Emerging Companies).
 
Met deze samenvoeging houdt IdB Emerging Companies op te bestaan.
 

  
13 Mei 2011 - Mededeling: Naamswijziging IdB Alchemy N.V.
Per heden is de naam van bovengenoemd fonds gewijzigd in IdB European Mid Cap Fund N.V.
uw positie/belegging zal automatisch door uw bank worden omgezet in het nieuwe aandeel. De ruilverhouding is 1 oud aandeel
voor 1 Nieuw aandeel.
 
Voor de advertentie klik hier.
 

 
29 april 2011 - Mededeling: Jaarverslagen 2010 beschikbaar
De jaarverslagen over 2010 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.


 18 april 2011 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten
Aandeelhouders en participanten worden op 1 juni 2011 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 10.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Alchemy N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 11.00, 11.30 en om 12.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Sustainable Values Fund
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 13.30 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 3 mei 2011 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 20 mei 2011 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.


  23 februari 2011  - Publicatie besluiten IdB Emerging Companies 
De beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V., en de bewaarder, Bewaarbedrijf Ameuro N.V., van het beleggingsfonds Insinger de Beaufort Emerging Companies (het 'Fonds'), maken hierbij kenbaar dat, na voorstel in de vergadering van participanten op 22 februari 2011, is besloten:

(i)     tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring; en

(ii)    tot opheffing van het Fonds per 30 mei 2011.

Tot de opheffing van het Fonds is door de beheerder en bewaarder besloten teneinde het vermogen van Insinger de Beaufort Emerging Companies over te dragen aan Insinger de Beaufort Alchemy N.V. In het kader van de vereffening zullen aan participanten in het Fonds aandelen in Insinger de Beaufort Alchemy N.V. worden uitgekeerd.

Bovengenoemde besluiten zullen per 30 mei 2011 effectief zijn. Tot die tijd hebben participanten de mogelijkheid om onder de gebruikelijke voorwaarden uit te treden. De laatste dag dat orders kunnen worden ingelegd met betrekking tot participaties in Insinger de Beaufort Emerging Companies zal 23 mei 2011 zijn.

Voor meer informatie over de bovengenoemde besluiten klik hier voor het toelichtend informatie memorandum.


07 februari 2011  - Uitnodiging tot bijwonen van Vergadering van Participanten van IdB Emerging Companies 
Participanten in het beleggingsfonds Insinger de Beaufort Emerging Companies ('Fonds') worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Vergadering van Participanten, te houden op 22 februari 2011 om 11.00 uur ten kantore van de beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V., met de volgende agenda:

AGENDA

 • Opening
 • Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
 • Voorstel tot opheffing van het Fonds
 • De wijze van vereffening
 • Sluiting

Voor de officiële Notificatie aan participanten klik hier

Voor het informatie memorandum met toelichting bij bovengenoemde agendapunten klik hier.


10 januari 2011 - Fusie IdB MM Equity
IdB MM Equity - USD klasse is per 7 januari 2011 gefuseerd met IdB MM Equity - EUR klasse. De conversie koers is 1 participatie IdB MM Equity - USD klasse = 1.070080859 participaties IdB MM Equity - EUR klasse.

De intrinsieke waarden berekend voor deze twee klassen van 7 januari 2011 zijn als volgt :

 • IdB MM Equity - USD klasse : USD 105.78
 • IdB MM Equity - EUR klasse : EUR 76.07

De USD klasse houdt per 10 januari 2011 op te bestaan.


07 december 2010  - Veranderingen voor IdB MM Equity en IdB MM Balanced
Vanaf 7 januari 2011 zal de "base currency" van de fondsen Insinger de Beaufort Multi-Manager Equity en Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (beide subfondsen van Insinger de Beaufort Manager Selection sicav) veranderen van USD in EUR.

Voor de officiële Notificatie naar de aandeelhouders klik hier.


 26 november 2010 - Veranderingen voor ARS Directional Managers en Market Neutral
Vanaf 3 januari 2011 zal de "base currency" van de subfondsen Absolute Return Strategy - Directional Managers en Absolute Return Strategy - Market Neutral veranderen van USD in EUR. Deze verandering is als gevolg van het sluiten van de USD en GBP klassen en waar alleen de EUR klasse overblijft.

Voor de officiële Notificatie naar de aandeelhouders klik hier.


 26 oktober 2010 - Halfjaarverslag 2010 IdB Berk Private Equity beschikbaar
Het halfjaarverslag per 30 juni 2010 van Berk IdB Private Equity Fund is per bovengenoemde datum beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten verstuurd worden en is bovendien kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Voor het halfjaarverslag klik hier.


  21 oktober 2010 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Income Plus
De Beheerder heeft besloten een interim uitkering van EUR 0,57 per participatie over 2010 uit te keren. Aan de participanten wordt tot 26 oktober 2010 (tot 16.00 uur) de mogelijkheid geboden het uitkeringsbedrag te herbeleggen in participaties van het Fonds. Voor de volledige advertentie, klik hier.


11 oktober 2010 -  Mededeling: afslagpercentages aangepast

De afslagpercentages van de volgende IdB fondsen zijn aangepast per 11 oktober 2010:

 • IdB Alchemy NV  (NL0000286381)  opslagpercentage 0,20% (was 0,40%)
 • IdB MM International Equity  (NL0000284883)  afslagpercentage 0,20% (was 0,15%)
 • IdB Equity Income Fund  (NL0000285609)  opslagpercentage 0,20% (was 0,35%)
 • IdB Income Plus Fund  (Geen)  opslagpercentage 0,15% (was 0,25%)

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.


13 september 2010 - Mededeling: betaalbaarstelling uitkering Berk Insinger de Beaufort Private Equity

Het fonds Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund zal een uitkering van EUR 300 per participatie betalen. Deze uitkering is mogelijk als gevolg van de tweede deel van de verkoop van aandelen in Linido en de verkoop van 10% aandelenpakket in Patientline door Berk Partners III B.V.

De betaling van deze uitkering zal binnenkort plaatsvinden.
20 augustus 2010 - Mededeling: Halfjaarverslagen 2010 beschikbaar
De halfjaarverslagen over 2010 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.
1 juli 2010 - Mededelingen mbt IdB Manager Selection SICAV

Lancering IdB MM Defensive en IdB MM Defensive Balanced:

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. lanceert per 30 juni twee nieuwe Multi-Manager beleggingsfondsen: IdB MM Defensive en IdB MM Defensive Balanced.

Tevens verandert de beheervergoeding van het IdB Multi-Manager Balanced fonds per 30 juni van 0,80% naar 1,00%.Per 30 juni 2010     Beleggingsprofiel       Beheervergoeding 

IdB Multi-Manager Defensive (nieuw fonds)

Defensieve belegger 0,40%

IdB Multi-Manager Defensive Balanced (nieuw fonds)    

Gematigd Defensieve belegger     1,00%    
IdB Multi-Manager Balanced Neutrale belegger 1,00%
IdB Multi-Manager Equity Offensieve belegger 1,00%

Voor meer informatie over de fondsen, raadpleeg de fondsenpagina's door op bovenstaande links te klikken.

Wijziging Prospectus IdB Manager Selection SICAV:

De prospectus van IdB Manager Selection SICAV is gewijzigd per 15 juni 2010. Klik hier voor de prospectus
17 juni 2010 - Jaarverslag 2009 IdB Berk Private Equity en aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders.
Het jaarverslag over 2009 van Berk IdB Private Equity Fund is per bovengenoemde datum beschikbaar. Het jaarverslag zal naar alle participanten verstuurd worden en is bovendien kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De vergadering vind plaats op 8 juli 2010 van 10.00 - 10.45 ten kantore Bank Insinger de Beaufort in Amsterdam. Voor de brief aan de participanten klik hier.


14 juni 2010 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders IdB Alchemy N.V.
Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de beleggingsmaatschappijen Insinger de Beaufort Alchemy N.V.  De vergadering vind plaats op dinsdag 29 juni 2010 om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap. Voor de volledige advertentie klik hier.


10 mei 2010 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus fund
In de op 25 mei 2010 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het bruto dividend over het boekjaar 2009 als volgt vastgesteld voor het IdB Global Convertible fund, het IdB Real Estate Equity Fund, het IdB Equity Income Fund en het IdB Income Plus fund. Voor de volledige advertenties: IdB Umbrella N.V. en IdB Income Plus.


10 mei 2010 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders
Aandeelhouders en participanten worden op 25 mei 2010 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van onderstaande beleggingsmaatschappijen:

Vergadering te houden om 9.30 uur ten kantore van de directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 11.00, 11.30, 12.30 en om 14.30 uur ten kantore van de directie:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Sustainable Values Fund
 • Insinger de Beaufort Emerging Companies
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 13.30 uur ten kantore van de directie:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die de vergadering wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 18 mei 2010 hun aandelenbewijzen, dan wel een depotbewijs met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de directie.

 


 

  29 april 2010 - Mededeling: Jaarverslagen 2009 beschikbaar

De jaarverslagen over 2009 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.